Wat moet ik doen als ik door ziekte of invaliditeit tijdelijk of permanent niet meer kan werken?

Je arbeidsongeschiktheid aangeven

Laat het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door je behandelend arts invullen en ondertekenen en bezorg het binnen de 7 kalenderdagen (eerste dag arbeidsongeschiktheid niet inbegrepen) aan de adviserend arts van je ziekenfonds. Hiervoor bestaan speciale aangifteformulieren. Als de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Die verplichting geldt ook als je arbeidsongeschiktheid wordt verlengd of als je hervalt. We spreken van “hervallen” wanneer je binnen de 14 dagen volgend op een primaire arbeidsongeschiktheid of binnen de 3 maanden na invaliditeit opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Uitzondering: Lig je in het ziekenhuis, dan moet je niet onmiddellijk een aangifte doen. Doe dat wel onmiddellijk nadat je het ziekenhuis hebt verlaten.

Te laat met je aangifte?

Geef je je arbeidsongeschiktheid te laat aan, dan wordt een bedrag van 10% ingehouden op de uitkeringen, vanaf de dag waarop je recht hebt op de uitkering tot en met de dag van je aangifte.

Je ziekenfonds kan beslissen om die sanctie niet toe te passen als de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  • je hebt een laag gezinsinkomen of betaalde te laat door overmacht;
  • door je laattijdige aangifte verlies je minstens 25 euro. 

Als je je arbeidsongeschiktheid niet meer dan een maand te laat hebt ingediend, dan worden je uitkeringen niet verminderd. Die afwijking kan geen tweede keer in de loop van hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid (met inbegrip van een verlenging en een herval) worden toegekend.

Extra informatie