Bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen (Wijninckxbijdrage)

Elke vennootschap die een aanvullend pensioen opbouwt voor haar bedrijfsleiders moet jaarlijks eventueel een bijzondere socialezekerheidsbijdrage betalen, de Wijninckxbijdrage.

De Wijninckxbijdrage moet betaald worden door de vennootschap en niet door de bedrijfsleider voor wie het aanvullend pensioen wordt opgebouwd.

DB2P, de Databank Aanvullende Pensioenen (beheerd door de vzw Sigedis), berekent de Wijninckxbijdrage.

Het RSVZ int de Wijninckxbijdrage voor het stelsel van de zelfstandigen.

Hoe weet ik of ik als vennootschap een bijdrage moet betalen?

Je krijgt als vennootschap van DB2P een bericht in je e-Box of een brief. Is dit niet het geval, dan moet je als vennootschap zelf in de onlinetoepassing DB2P nagaan of je een bijdrage moet betalen.

In oktober van elk bijdragejaar stelt DB2P via haar onlinetoepassing alle nodige informatie ter beschikking van de vennootschappen:

 • het bedrag van de bijdrage
 • de betalingsmodaliteiten
 • de berekening van de bijdrage

Opgelet! Je bent als vennootschap zelf verantwoordelijk voor de correcte berekening van de Wijninckxbijdrage. Je moet dus als vennootschap zelf in de online toepassing DB2P nagaan of de gegevens waarop de berekening gebaseerd is, correct zijn.

Is de berekening van de bijdrage fout?

Stel je een fout vast in de gegevens die dienen als basis voor de berekening of zijn ze onvolledig, neem dan contact op met je pensioeninstelling. Enkel je pensioeninstelling kan haar aangifte (basis voor de berekening van de bijdrage) aanpassen.

Naar de online toepassing DB2P via de portaalsite Sociale Zekerheid

Mijn vennootschap heeft nog geen toegang tot DB2P

Hoeveel moet mijn vennootschap juist betalen?

Bijdragen 2012 tot 2018

Als vennootschap moet je een bijdrage betalen zodra het totaal van de premies die je het voorgaande jaar voor het aanvullend pensioen van een bedrijfsleider hebt gestort, voor die bedrijfsleider meer bedraagt dan 30.000 euro (wordt geïndexeerd).

 • Bijdragen 2012 tot 2017: 1,5% van het gedeelte van de gestorte premies dat het geïndexeerd bedrag van 30.000 euro overschrijdt.
 • Bijdrage 2018: 3% van het gedeelte van de gestorte premies dat het geïndexeerd bedrag van 30.000 euro overschrijdt.

Vanaf de bijdrage 2019

 • DB2P gaat voor elke bedrijfsleider na of er een bijdrage betaald moet worden.
  Je moet als vennootschap een bijdrage betalen voor elke bedrijfsleider voor wie de som van zijn wettelijk pensioen en zijn aanvullend pensioen op 1 januari van het voorgaande jaar zijn pensioendoelstelling overschrijdt.
  De pensioendoelstelling van de bedrijfsleider is het wettelijk referentiebedrag, vermenigvuldigd met zijn globale loopbaanbreuk (aantal al gepresteerde jaren, gedeeld door 45).
  Bijdragejaar Wettelijk referentiebedrag
  2019 €78.453,60
  2020 €80.024,15
  2021 €80.024,15
  2022 €81.622,85
  2023 €84.923,40
  2024 €93.760,79
 • DB2P berekent de bijdrage.
  Bijdrage voor 2019 en volgende jaren: 3% van het aandeel van de vennootschap in de stijging van de reserves van de bedrijfsleider voor het aanvullend pensioen tijdens het afgelopen jaar.

Wanneer moet de bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen betaald zijn?

De bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen (Wijninckxbijdrage) moet uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar op de rekening van het RSVZ staan.

Bankrekeningnummer RSVZ voor Wijninckxbijdrage

BE06 6790 0247 5722
BIC PCHQBEBB

Gebruik bij de betaling zeker de gestructureerde mededeling die werd meegedeeld in de DB2P-toepassing.

Niet op tijd betaald?

Heb je als vennootschap niet op tijd betaald, dan stuurt het RSVZ je een herinneringsbrief. Wordt de bijdrage daarna nog niet betaald, dan zal het RSVZ een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Denk eraan, het sturen van een herinneringsbrief en een gerechtelijke procedure brengen bijkomende kosten mee voor de vennootschap.

Betaal je te laat, dan rekent het RSVZ per maand vertraging een verhoging van 1% aan op dat deel van de bijdrage dat je nog niet betaald hebt en dit tot en met de maand van de betaling. Het RSVZ stuurt de vennootschap een herinneringsbrief om de verhogingen te betalen.

Het RSVZ kan de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden bij overmacht of in andere behartigenswaardige gevallen.

Voorwaarden

 • De bijdrage en de herinneringskosten zijn ondertussen betaald.
 • Je stuurt een gemotiveerde aanvraag tot verzaking naar het RSVZ waarin je bewijst dat je niet op tijd kon betalen.

Vragen?

Vragen over de berekening of het bedrag van de Wijninckxbijdrage?

Bezoek www.db2p.be.

Mail naar db2p@sigedis.fgov.be.

Is de berekening van de Wijninckxbijdrage fout?

Stel je in de onlinetoepassing DB2P een fout vast in de gegevens die als basis dienen voor de berekening of zijn ze onvolledig, neem dan contact op met je pensioeninstelling. Enkel je pensioeninstelling kan haar aangifte (basis voor de berekening van de bijdrage) aanpassen.

Denk eraan, je bent als vennootschap zelf verantwoordelijk voor de correcte berekening van de Wijninckxbijdrage. Je hebt er als vennootschap dus alle baat bij om de gegevens waarop de berekening gebaseerd is, te controleren in de onlinetoepassing van DB2P.

Vragen over de betaling van de Wijninckxbijdrage?

Contacteer de Dienst Vennootschappen van het RSVZ.

Mail naar Mailbox-p2p@rsvz-inasti.fgov.be.

Extra informatie