You are here

Afschaffing van de vaste verminderingsdrempels voor de voorlopige sociale bijdragen

22 décembre 2021

Zelfstandigen betalen eerst voorlopige sociale bijdragen op basis van hun inkomen van drie jaar voordien. Die voorlopige sociale bijdragen worden geregulariseerd naar definitieve sociale bijdragen zodra de inkomsten van het bijdragejaar gekend zijn. De zelfstandige moet dan bijbetalen of krijgt geld terug.

De zelfstandige die verwacht dat zijn inkomen van het bijdragejaar lager zal zijn dan zijn inkomen van drie jaar voordien, kan lagere voorlopige sociale bijdragen betalen.

Vanaf 1 januari 2022 worden de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen afgeschaft. De zelfstandige kan voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van de geraamde inkomsten. Bij zijn aanvraag tot vermindering moet hij aan zijn socialeverzekeringsfonds een objectieve verantwoording geven.

De minimumbijdrage voor de zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten blijft behouden. Zij kunnen nooit minder voorlopige sociale bijdragen betalen dan die minimumbijdrage.

In geval van een onterechte vermindering, blijft het systeem van de verhoging van de sociale bijdragen behouden.

De afschaffing van de vaste verminderingsdrempels is van toepassing op de voorlopige sociale bijdragen die zijn verschuldigd vanaf het eerste kwartaal van 2022.

decoratieve afbeelding